Po Easy Redmine trong thời gian dùng po 30 mn.

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn