en
Jazyk
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI překlad
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Podmínky

Do smlouvy o poskytování služeb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Poskytovatelem a definují závazná pravidla a podmínky poskytování Služeb a Produktů a používání Služeb a Produktů. Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem služby a Klientem.

1.2. Následující definice mají pro účely těchto podmínek následující význam:

 • T&C - znamená tyto smluvní podmínky.
 • Dohoda - znamená smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Klientem a Poskytovatelem.
 • Klient - znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavírá smlouvu s Poskytovatelem.
 • Klientský server - znamená server a další zařízení HW, které nevlastní, neřídí nebo nebude kontrolováno Poskytovatelem
 • Provider - znamená společnost Easy Software Ltd. se sídlem v Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX v Londýně, Company ID: 08960980.
 • Produkt - znamená jakoukoli Službu nebo její součást poskytovanou podle konkrétního obchodního názvu Poskytovatele na základě zásad značky poskytovatele. Klient nakupuje produkt jako je IS. Podpora a další služby jsou poskytovány samostatně.
 • Ceník - znamená dokument nebo webovou stránku, která stanoví cenu služby a / nebo produktu, není-li v dohodě uvedeno jinak.
 • Poskytovatele serveru - znamená server a další zařízení HW spravované nebo řízené Poskytovatelem. Poskytovatel může používat služby třetích stran k zajištění odpovídajícího výkonu serveru
 • Specifikace implementační služby - znamená podmínky implementace stanovené Poskytovatelem a / nebo individualizované Klientem dle Smlouvy. Není-li Klient zakoupen implementační službou nebo pokud není výslovně uvedeno, neexistuje žádná zaručená Implementační služba zahrnuta v ceně produktu.
 • Specifikace služby podpory - znamená podmínky podpory stanovené Poskytovatelem a / nebo individualizované Klientem podle Smlouvy. Není-li Klient zakoupen servisní službou, nebo pokud není výslovně uvedeno, neexistuje žádná zaručená Služba podpory zahrnutá v ceně produktu.
 • Servis - znamená konkrétní službu poskytovanou Poskytovatelem Klientovi na základě Smlouvy a která může zahrnovat licenci na Službu, údržbu Služby, Podporu služeb a další související služby v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě a produktu.
 • Zkušební verze služby - znamená zkušební verzi Služby, která je Klientovi k dispozici zdarma a v omezeném rozsahu.
 • Správce - znamená osobu určenou Klientem pro správu svého uživatelského účtu.
 • Uživatel - znamená fyzickou osobu, která pracuje pro Klienta (jako jeho zaměstnanec, partner, výkonný ředitel, dlouhodobě spolupracující s Klientem na základě dohody o poskytování právních služeb), pro které Klient zřídí Uživatelský účet .
 • Uživatelský účet - znamená uživatelský účet s jedinečným přístupovým kódem a heslem.
 • Systém zabezpečení dat - znamená dokument popisující metody zabezpečení dat uložených v aplikaci služby.
 • Strany - znamená společně Klienta a Poskytovatele.

2. Způsob přijímání T&C

2.1. Služba je poskytována Klientovi na základě uzavřené Smlouvy. Nedílnou součástí dohody jsou tyto obchodní podmínky.

2.2. Dohoda se uzavírá dnem podpisu oběma stranami. V případě, že je Smlouva uzavřena prostřednictvím webového rozhraní, je Smlouva uzavřena uhrazením ceny za Službu (v případě bezdrátového přenosu, kdy je částka odpovídající ceně za Služby připsána na bankovní účet Poskytovatele) ve výši zadané v prvním fakturačním období. To neplatí, pokud klient bude používat zkušební verzi služby za podmínek stanovených v čl. 4 z těchto T&C.

3. Poskytování služby

3.1. Poskytovatel provozuje službu na internetové adrese uvedené ve specifikaci produktu a jeho subdoménách nebo na serverech klienta podle Dohody a technických specifikací uvedených ve specifikaci produktu.

3.2. Rozsah služeb je definován ve specifikaci produktu, která je připojena k dohodě. Specifikace produktu definuje jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu a způsobu aktivace podrobněji.

4. Zkušební verze služby

4.1. Před uzavřením Smlouvy může Poskytovatel povolit zkušební verzi Služby Klientovi prostřednictvím webové domény nebo na serverech Klienta v rozsahu definovaném Poskytovatelem.

4.2. Vyplněním registračního formuláře na webové stránce uvedené ve specifikaci produktu přijímá klient podmínky poskytování zkušební verze služby, které se řídí čl. 4., umění. 7., art. 9., art. 11., umění. 12., umění. 14. pododdíl 6, umění. 15., art. 16. a umění. 17. z těchto T&C.

4.3. Zkušební verze Služby je poskytována Klientovi po dobu uvedenou ve specifikaci produktu, pokud Poskytovatel nerozhodne jinak.

4.4. Klient využívající zkušební verzi služby je oprávněn ukládat data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není zodpovědný za přístupnost a uchování dat uložených Klientem pomocí zkušební verze Služby.

4.5. Před uplynutím zkušební verze služby poskytovatel zprostředkovává převod na placenou verzi služby zákazníkovi a poskytuje mu nezávazné platební údaje. Uhradením ceny se služba aktivuje v dohodnutém rozsahu a data uložená klientem ve zkušební verzi služby budou převedena na placenou verzi služby. V případě, že Klient nepoužije možnost převodu na placenou verzi Služby, ukončení zkušební verze Služby končí, když uplyne lhůta, pro kterou byla zkušební verze Služby poskytnuta Klientovi.

4.6. Klient bere v úvahu, že data uložená Klientem ve zkušební verzi Služby budou po uplynutí doby, pro kterou byla poskytnuta zkušební verze Služby, nenávratně smazána. Klient bude informován o nadcházejícím vypršení zkušební verze služeb a vymazání dat po ukončení zkušební verze služby po jeho ukončení e-mailem nebo prostřednictvím internetové domény.

5. Doba trvání poskytování služby

5.1. Dohoda stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva je uzavřena na (i) určitou dobu pro služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) na dobu neurčitou pro služby poskytované prostřednictvím klientských serverů.

6. Cena

6.1. Klient je povinen zaplatit cenu za používání Služby na základě dodaných daňových dokladů (faktur) vydaných Poskytovatelem. Faktury budou vystaveny v elektronické podobě. Ceny za služby jsou stanoveny podle nabídky nebo ceníku, není-li dohodnuto jinak.

6.2. Debetní / kreditní karta a / nebo jiné platební metody on-line používané Klientem k přihlášení k používání služby (i) poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) poskytnuté na měsíční předplatné budou automaticky účtovány 30 dní od data se Klient přihlásil k používání Služby. Pokud si klient přeje vyhnout se účtování za službu, bude klient muset zrušit předplatné tři dny před automatickým obnovením používání služby. Poskytovatel doporučuje prověřit u společnosti předplacené karty nebo banky, zda je možné opakované účtování.

6.3. Klient může změnit své přihlášení online pouze tím, že se přihlásí do zóny Klient. Aby nedošlo k účtování na další fakturační období, musí klient zrušit předplatné nejméně tři dny před datem obnovení. Pokud klient zruší svůj odběr nejméně tři dny před datem obnovení, jeho předplatné se zastaví na konci aktuálního fakturačního cyklu.

6.4. Objednávku jakékoliv služby lze zrušit bez dalších poplatků předtím, než bude platba vyčtena na účet Poskytovatele. Pro stahovatelné produkty Poskytovatel nevydává ŽÁDNÉ vrácení peněz po povolení kanálu stahování a při každém pokusu o stažení. Zrušení objednávky po obdržení platby je možné po dohodě, pokud nebyla objednaná služba použita nebo nebyl proveden žádný pokus o stažení.

7. Licenční smlouva

7.1. Klient bere na vědomí, že veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví na Službu patří Poskytovateli. Klient je proto povinen používat službu pouze v rozsahu poskytnuté licence.

7.2. Klient uzavřením smlouvy získává Službu nevýhradní licenci pro jednoho nebo více uživatelů v závislosti na počtu zavedených uživatelských účtů. Klient není oprávněn udělit nebo udělit licenci nebo sublicenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Klient také nemá nárok na pronájem Služby nebo jinak zpřístupnit Službu bezplatně nebo za úplatu třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Licence se vztahuje také na veškeré aktualizace nebo úpravy služby, které bude provádět Poskytovatel.

7.3. V případě, že je služba poskytována na serveru klienta, je Klient oprávněn stáhnout zdrojový kód produktu. V případě, že je služba poskytována prostřednictvím webového rozhraní, nemá Klient žádné právo na získání zdrojového kódu služby, ani na zobrazení, úpravu ani zasahování do služby.

7.4. Klient nemá nárok na začlenění Služby do jiného softwarového vybavení bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

7.5. Rozšíření softwaru všech poskytovatelů jsou distribuována pod GNU / GPL licence 2. Není-li uvedeno jinak, všechny obrázky, kaskádové styly a zahrnutý JavaScript jsou vydány pod licencí Easy Software Commercial Use LicenceLicence):

Licence je licencí kompatibilní s licencí GPL, která se vztahuje pouze na obrázky, kaskádové styly a prvky JavaScriptu motivů a stylů Poskytovatele vytvořené Poskytovatelem. Jak je uvedeno v licenci GPL verze 2.0, prvky produktu, které nejsou sestaveny společně a jsou odesílány nezávisle na kódu GPL a kombinovány v prohlížeči klienta, nemusí být GPL. Tyto obrázky, kaskádové styly a prvky JavaScriptu jsou autorským právem Poskytovatele a nemohou být používány a manipulovány pro účely Klienta, pokud Klient nepodepsal Partnerskou smlouvu Poskytovatele. Klient nemůže tyto soubory přerozdělovat nebo je bez předchozího souhlasu Poskytovatele zahrnout do libovolného balíčku nebo rozšíření. Neoprávněné šíření či zpřístupňování informací třetí osobě bez souhlasu předchozího poskytovatele, opravňuje Poskytovatele fakturovat smluvní pokutu ve výši 10 000 eur za porušení licence.

7.6. Veškerý software poskytovatele kromě softwaru definovaného v čl. 7.5. z těchto T&C je distribuováno pod GNU / GPL licence 2: Https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Platební podmínky

8.1. Období fakturace pro dohodu uzavřenou na určitou dobu je doba (počet měsíců), pro kterou byla dohoda uzavřena. Poskytovatel vystaví faktury s datem splatnosti kalendářních dnů 14 pro služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailu, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

8.2. V případě, že smlouva bude uzavřena po určitou dobu, před uplynutím této lhůty Poskytovatel zašle Klientovi nezávazné platební informace, které budou platit za Služby za stejné časové období. V případě, že je cena za službu zaplacena v souladu s platebními údaji, bude doba poskytnutí služby automaticky prodloužena.

8.3. V případě zpoždění při zaplacení ceny za službu je Poskytovatel oprávněn obdržet úrok z prodlení ve výši 0,5% splatné částky za každý započatý den prodlení. Pokud je Klient v prodlení s jakoukoli platbou, Poskytovatel je oprávněn pozastavit nebo omezit poskytování Služby až do úplného zaplacení dluhu. Po dobu pozastavení nebo omezení poskytování služby je Klient povinen zaplatit cenu v souladu s dodanými daňovými doklady. Opakované zpoždění platby na straně Klienta se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.4. Souhlasem s podmínkami při nákupu se automaticky zaregistrujete k automatickému obnovení předplatného. Vaše předplatné bude automaticky obnoveno na konci každého období předplatného na základě období předplatného, ​​které jste si vybrali během nákupu. Na začátku každého fakturačního období vašeho předplatného vám bude účtována sazba uvedená v době nákupu (plus příslušné daně, jako je daň z přidané hodnoty, pokud uvedená sazba nezahrnuje DPH), a to na základě způsobu fakturace, který jste uvedli nám. Ujistěte se, že vaše fakturační údaje jsou správné, aby se zabránilo předplatnému.
Zakoupením Předplatného souhlasíte s tím, že výše uvedené poplatky za předplatné budou na kartu evidovány opakovaně, dokud předplatné nezrušíte. Předplatné jsou nepřetržité a automaticky se obnovují, pokud nezrušíte nebo nezrušíme váš účet. Chcete-li zrušit předplatné, pošlete prosím e-mail s předmětem „Zrušit automatické obnovení předplatného“ na salesadmin@easysoftware.com
Ceny a podmínky předplatného se mohou kdykoli změnit. Cena a podmínky platné při prvním nákupu nebo při posledním obnovení předplatného zůstanou v platnosti po celou dobu předplatného, ​​ale nové ceny a podmínky se mohou vztahovat na obnovení nebo nová předplatné. Společnost Easy Software Ltd. vám poskytne přiměřené oznámení o jakékoli změně ceny nebo podmínek, než vstoupí v platnost. Pokud si nepřejete obnovit své předplatné podle těchto nových cen nebo podmínek, můžete předplatné zrušit, jak je popsáno výše.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel je oprávněn provádět jakékoli změny Služby nebo v jejím rozsahu. V takovém případě Poskytovatel informuje Klienta prostřednictvím webového rozhraní vztahujícího se k poskytované Službě. Klient je oprávněn ukončit Smlouvu v případě jednostranných změn těchto VOP, které Klient odmítne, pokud je ve Smlouvě dohodnuto.

9.2. Poskytovatel se zavazuje podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost služby, pokud klient splňuje základní systémové požadavky pro služby uvedené ve specifikaci produktu nebo na příslušném webovém portálu. Pokud nastane nestandardní situace týkající se funkčnosti Služby, poskytovatel postupuje zejména v souladu s Dohodou.

9.3. Pokud Klient zjistí jakýkoli problém související s rychlostí služby nebo její dostupností, je povinen tuto událost okamžitě oznámit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu specifikovaného specifikací produktu nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů dostupných k urychlení procesu řešení problému. Klient bere v úvahu, že může dojít k událostem mimo kontrolu nad Poskytovatelem, které mohou mít vliv na funkčnost nebo dostupnost Služby pro Uživatele (např. Porucha připojení na straně klienta, přírodní katastrofa, DOS nebo DNS útoky na Technické vybavení Poskytovatele a další). Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s takovými událostmi Klientovi.

9.4. Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že Poskytovatel může z vážných důvodů dočasně přestat poskytovat Službu, zejména v případech, kdy je třeba předcházet kybernetickým útokům, nebo v případě vážné poruchy služby, která je nutno vyřešit Nezbytné vypnutí. Oznámení informující o přerušení poskytování Služby musí být Klientovi co nejdříve zasláno. Poskytovatel je povinen vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření k minimalizaci případných poruch nebo omezené nebo úplné nedostupnosti Služby.

9.5. Poskytovatel se zavazuje, že není oprávněn poskytovat obsah uživatelských údajů žádné třetí straně. Poskytovatel dále souhlasí s tím, že nemá právo upravovat, cenzurovat nebo monitorovat jakýkoli uživatelský obsah.

9.6. Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel nezíská vlastnické právo k datům Klienta. Klient je výlučně odpovědný za obsah dat uložených na serveru klienta nebo na serveru poskytovatele.

9.7. Pro správnou implementaci Služby je nutné shromažďovat, ukládat a zpracovávat následující údaje: verze vydání, identifikátor smlouvy, URL instance, seznam nainstalovaných pluginů a počet aktivních uživatelů, které Poskytovatel používá k identifikaci Klienta, ověření oprávnění k užívání Služby a ochrana práv Poskytovatele. Přijetím těchto podmínek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel je oprávněn vlastními prostředky kontrolovat, zda používáte Službu v souladu se smlouvou o poskytování služeb a dále, že výše uvedené údaje budou předávány při komunikaci mezi Klientem a počítačem. systémy Poskytovatele.

10. Práva a povinnosti Klienta

10.1. Klient nepoužije Službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

10.2. Pro získání přístupu k Službě může Poskytovatel požadovat od Klienta některé identifikační údaje a další informace. Klient poskytne pravdivé, přesné a aktuální informace.

10.3. Na žádost Poskytovatele poskytne Klient nezbytnou spolupráci při odstraňování poruch nebo při úpravě Servisu.

10.4. Klient použije rozhraní rozhraní API poskytované Poskytovatelem pouze při přístupu k Službě prostřednictvím webového rozhraní prostřednictvím aplikací nebo služeb třetích stran. Klient nesmí službu využívat ani přistupovat jiným způsobem automatizovaně, například prostřednictvím skriptů, robotů, webových prohledávačů atd. Pro služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní.

10.5. Klient ukládá údaje o přístupu k Službě v tajnosti, je Klient povinen nepovolit ani umožnit přístup k nim jiným osobám nebo jiným způsobem umožnit přístup k jeho uživatelskému účtu třetí osobě. Klient je také povinen zajistit své technické vybavení v přiměřeném rozsahu, aby se minimalizovalo riziko zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu.

10.6. V případě, že Klient poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, ke kterým dojde Klientovi, a Klient je výhradně odpovědný za škody, ke kterým dojde Poskytovateli nebo třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele na ukončení této Smlouvy. V případě, že Klient zjistí, že ke Službě může dojít z důvodu úniku informací o přístupu k Službě k třetím osobám, oznámí Klient tuto skutečnost Poskytovateli prostřednictvím e-mailu.

10.7.Stažení softwaru je k dispozici pouze po určitou dobu. Po uplynutí této doby bude účet ke stažení automaticky zakázán. Poskytovatel NENÍ poskytne zdrojové soubory prostřednictvím e-mailu nebo jiného kanálu, ale pouze pomocí účtu online.

11. Uživatelský účet

11.1. Klient může mít jeden nebo více uživatelských účtů. Každý uživatelský účet může používat pouze jeden uživatel. Klient není oprávněn nechat Uživatelský účet zřídit pro třetí stranu, pokud to není stanoveno Smlouvou nebo těmito VOP. Klient není oprávněn sdílet uživatelské účty mezi několika uživateli. Klient má však právo kdykoli převést nepoužitý uživatelský účet na nového uživatele.

11.2. V případě porušení umění. 11.1. těchto VOP je Poskytovatel oprávněn Smlouvu okamžitě ukončit a Klient zaplatí Poskytovateli bezdůvodné obohacení do 7 dnů od obdržení žádosti Poskytovatele o platbu.

12. Správa uživatelských účtů

12.1. Každý klient si může vybrat jeden nebo více uživatelských účtů, které nesou práva správce. Správce může provádět následující operace:

 • Přidávat, upravovat a odstraňovat uživatelské účty a nastavovat přístupová práva k těmto účtům (například přístup ke zprávám, vytváření souborů atd.),
 • pro přístup ke všem datům klienta bez ohledu na nastavení přístupu jednotlivých uživatelů,
 • Zvolit jiný uživatelský účet, který se stává administrátorem.

12.2. Klient nese plnou odpovědnost za používání Služby uživateli, za akce provedené těmito uživateli a za všechna data nahraná na účet Klienta. Klient zajistí, aby všichni jeho Uživatelé dodržovali ustanovení těchto VOP.

13. Zakázané chování

13.1. Klient nesmí odesílat, odesílat ani jinak ukládat obsah na portálu služby, který může obsahovat software virus nebo jiné soubory a programy, které mohou zničit, poškodit nebo omezit funkčnost zařízení poskytovatele nebo jiných klientů. Kromě toho není Klient oprávněn obsah načte do služby, jejíž držení nebo distribuce je nezákonné, obsah, který neoprávněně zasahuje do autorských práv třetí strany nebo je součástí trestné činnosti, šíření spamu prostřednictvím služby nebo pokusu získat přístup k uživatelskému účtu jiného klienta nebo serverů poskytovatele. Porušení těchto povinností je považováno za podstatné a zakládá právo Poskytovatele ukončit Smlouvu a požadovat od Klienta zaplatit smluvní pokutu ve výši EUR 10.000, - za každé porušení a případně i případné škody.

14. Ukončení dohody

14.1. Smluvní vztah končí odstoupením od smlouvy, vypršením dohodnutého trvání smlouvy, ukončením právnické osoby (Poskytovatele nebo Klienta) s likvidací, ukončením Smlouvy nebo dohodou mezi Stranami.

14.2. Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je Klient oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o odstoupení poskytovateli.

14.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Klientovi.

14.4. Klient je oprávněn ukončit Smlouvu v případech uvedených v čl. 9.1. z těchto T&C.

14.5. Pokud Klient podstatně nebo opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze Smlouvy a nenapraví toto podstatné a opakované porušení do 14 dnů po datu doručení oznámení o této skutečnosti formou doporučeného dopisu nebo od data po odeslání e-mailového oznámení Klientovi je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy Klientovi.

14.6. V případě, že Klient poruší povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a ukončit poskytování Služby okamžitě po zjištění takového porušení.

15. Omezení odpovědnosti za službu

15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoli nárok na základě právního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy a odhadované výše škody nepřekročí a je omezen na částku rovnou zaplacené částky za poskytnutí Služby v Předchozím kalendářním rokem. Není-li možné stanovit maximální škody podle předchozí věty, maximální škody jsou omezeny na stávající čtvrtletní poplatek za konkrétní služby, které jsou upsány a poskytovány prostřednictvím webového rozhraní.

15.2. Poskytovatel nezodpovídá za nepřímé škody vyplývající z poskytování Služeb, jako například ztráty zisků, ztráty příjmů, ztráty dat, finančních nebo jakýchkoli nepřímých, zvláštních nebo následných škod. V případě vyšší moci strany ukončily svou činnost Závazků vyplývajících z této Smlouvy a jakákoli nedodržení (celková nebo částečná) nebo prodlení při plnění povinností uložených touto Smlouvou nebude považováno za porušení Smlouvy. Za účelem vyšší moci se rozumí jakákoli okolnost, kdy je odpovědnost vyloučena v souladu s českým právem, mimo jiné přírodní katastrofou, válkou, změnou politické situace, která vylučuje nebo nepatřičně brání výkonu práv a povinností podle této smlouvy nebo Jakýkoli jiný podobný důvod, událost nebo skutečnost.

15.3. Uzavřením smlouvy Klient bere na vědomí, že i při nejvyšším úsilí Poskytovatele může dojít k krátkodobé nedostupnosti Služby, což je způsobeno okolnostmi mimo působnost Poskytovatele (např. Selhání připojení k internetu ). Klient proto souhlasí a zavazuje se, že všechna jeho data uložená v rámci služby budou zálohována na jiném zeměpisném místě.

15.4. Klient používá službu AS AS. Neslučitelnost s jiným softwarem, konfigurace hardwaru nebo částečná chybová funkce NENECHÁVA Klientovi zrušení objednávky nebo vrácení peněz.

16. Ochrana osobních údajů

16.1. Klient prohlašuje, že si je vědom svých právních povinností jako správce osobních údajů uživatelů a klientů. Způsob a zpracování osobních údajů těchto subjektů v rámci Služby určí Klient. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních závazků Klienta jako správce osobních údajů.

16.2. Veškerá data jsou Poskytovatelem shromažďována od Klienta za účelem poskytování Služby, zlepšení jeho kvality a zasílání pouze obchodních a marketingových oznámení. Pokud je Klient fyzickou osobou, shromažďují se tato data: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, informace o používání Služby.

16.3. Veškerá komunikace v rámci služby je šifrována protokolem SSL. Klient tímto prohlašuje, že tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný.

16.4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace, které Klient zadal při registraci svého Uživatelského účtu třetí osobě, pokud Klient výslovně nesouhlasí s ním.

16.5. Údaje o klientovi jsou uloženy v elektronických systémech Poskytovatele po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho ukončení ukládá Poskytovatel údaje potřebné pouze pro dodržování předpisů. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel bude používat jméno a logo Klienta v seznamu klientů Poskytovatele za a po trvání Smlouvy, není-li s Klientem dohodnuto jinak na základě pokynů nebo zásad značky.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se dozvěděli během smluvního vztahu podle Dohody.

17.2. Práva Klienta vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP nemohou být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

17.3. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že uzavřou tuto dohodu v rámci své obchodní činnosti.

17.4. Pokud je jakékoli ustanovení této dohody nebo těchto VOP neplatné nebo neúčinné nebo nevynutitelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, vymahatelnost nebo účinnost zbývajících ustanovení dohody nebo těchto VOP. V takovém případě jsou strany povinny vyvinout veškeré úsilí k uzavření dodatku k dohodě, kterým bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým ustanovením odpovídajícím původně zamýšlenému účelu.

17.5. V případě kolize ustanovení nabídky, specifikace produktu, specifikace implementace služby, specifikace podpůrné služby a T&C bude mít přednost tyto dokumenty:

(i) Nabídka,

(ii) Specifikace implementační služby,

(iii) Specifikace služby podpory,

(iv) Specifikace produktu

(v) T&C,

(vi) Informace pro veřejnost

17.6. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, člena Evropské unie. Případné spory vzniklé v souvislosti s plněním nebo výkladem Smlouvy nebo mimo něj, které strany nemohou smírně urovnat, budou s konečnou platností vyřešeny českým rozhodčím orgánem, rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komorou České republiky Republikou tři rozhodci jmenovaní v souladu s jednacím řádem tohoto rozhodčího soudu. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Oba rozhodci se do 30 dnů dohodnou na třetím rozhodci. Pokud se oba rozhodci ve výše uvedené lhůtě nedohodnou na dohodě o třetím rozhodci, bude jmenován předsedou rozhodčího soudu. Arbitrážní nález je pro strany konečný a závazný. Strany se tímto neodvolatelně zavazují, že nebudou zpochybňovat výkon rozhodčího nálezu v žádné jurisdikci.

17.7. Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 7. 2017.

Zásady zpracování osobních údajů

Vážený kliente,

Dovolte nám, abychom vás informovali, jak Easy Software (dále jen "my" nebo "naše společnost") zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s nabízením, uzavíráním, poskytováním a údržbou firemních produktů a služeb.

Účelem těchto zásad je poskytnout informace o konkrétních osobních údajích, které sbíráme, o tom, jak s nimi zacházíme, o tom, z jakých zdrojů jsme je získali, za jaký účel je používáme, komu můžeme poskytnout údaje, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, nebo o svých individuálních právech týkajících se ochrany osobních údajů.

Přečtěte si prosím obsah těchto zásad. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy v některé z poboček společnosti Easy Software, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX v Londýně, ve Velké Británii nebo e-mailem: info@easysoftware.com.

1. Obecná informace

Naše společnost podléhá různým zákonným povinnostem týkajícím se zpracování osobních údajů klienta, které musíme dodržovat, zejména pokud jde o plnění našich smluvních povinností nebo výkonu veřejné moci. V tomto ohledu bychom nebyli schopni poskytovat naše produkty a služby vůbec, aniž by nám byly poskytnuty vaše osobní údaje. Také zpracováváme osobní údaje klientů mimo rámec našich zákonných povinností za účelem péče o zákazníky a oslovujeme vám cílené nabídky produktů a služeb. Potřebujeme váš souhlas, abyste to udělali. Pokud se rozhodnete v těchto případech neudělit svůj souhlas, mohou být naše poskytnuté produkty nebo služby omezeny nebo jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které jsme oprávněni zpracovávat. Každý klient je informován o rozsahu omezení nebo úprav.

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny informace obsažené v tomto dokumentu se vztahují i ​​na zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. Osob, s nimiž jsme v kontaktu, ale dosud nezakláněli smluvní vztah, a také bývalé klienty. Informace obsažené v tomto dokumentu se v přiměřeném rozsahu vztahují i ​​na zpracování osobních údajů jiných osob, u nichž společnost má určité povinnosti nebo s nimiž je naše společnost v přímém kontaktu, aniž by s nimi měla smluvní vztah ( jako jsou zástupci právnických osob).

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Jako součást zpracování vašich osobních údajů respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a zejména dodržujeme následující zásady:

(a) Vždy zpracováváme vaše osobní údaje pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to pomocí definovaných prostředků, definovaným způsobem a pouze po dobu nezbytnou vzhledem k účelu; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a zajišťujeme, aby jejich zpracování odpovídalo určenému účelu a je nezbytné;

(b) Chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost dat a zabraňuje jakémukoli neoprávněnému nebo náhodnému přístupu ke klientským osobním údajům, jejich úpravám, zničení nebo ztrátě, neoprávněným převodům, jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití;

(c) vždy Vás jasně informujeme o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech s cílem získat přesné a úplné informace o okolnostech takového zpracování, jakož i o vašich dalších souvisejících právech;

(d) V naší společnosti dodržujeme adekvátní technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající všem možným rizikům; všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klienta, jsou povinny zachovávat důvěrnost informací získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem vašich osobních údajů je naše společnost, tj. Easy Software sro, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londýn, Velká Británie, ID: 08960980

2.2. Účel a právní základ zpracování

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Obvykle se jedná o situace, kdy jste povinni zpřístupnit některé osobní údaje jako podmínku, abychom vám poskytli náš produkt nebo službu nebo kde jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje získané jinak.

(a) Na základě zákona jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu pro následující účely dodržování našich zákonných povinností, a to zejména:

i) dodržování zákonných informací poskytovaných orgánům veřejné moci;

ii) dodržování povinností archivace.

(b) uzavření nebo plnění smlouvy s vámi.

(c) Ochrana práv a zájmů chráněných zákonem, zejména pokud jde o vyřešení jakýchkoli a všech sporů, zejména za účelem soudních nebo jiných sporů.

2.2.2. Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem

To se týká zejména situací, kdy se dobrovolně shodneme na tom, že zpracováváme poskytnuté nebo jinak získané osobní údaje. Neudělení vašeho souhlasu může být důvodem, proč naše společnost neposkytuje určité produkty nebo služby nebo ji nenechá přiměřeně upravit dostupnost, rozsah nebo podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě vašeho souhlasu zpracovává naše společnost vaše osobní údaje pro následující účely:

a) péči o zákazníka; jde o činnosti, které nepředstavují plnění smlouvy nebo jiného právního rámce zpracování osobních údajů a zahrnují: (i) průzkum trhu, (ii) sledování akcí klientů na internetových stránkách naší společnosti v souvislosti s nabízenými službami ( proto se tento účel netýká pouhého získávání informací o akcích návštěvníků webových stránek naší společnosti ve formě souborů cookie, jak je popsáno níže v článku o elektronických komunikačních prostředcích a mobilních aplikacích);

b) nabízení produktů a služeb; zejména to zahrnuje distribuci informací, nabídku produktů a služeb naší společnosti a dalších stran, včetně nabídek produktů a služeb zaměřených na konkrétní klienty, a to vše prostřednictvím různých kanálů, např. poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zaslaných zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) nebo telefonicky prostřednictvím webové stránky. Do jisté míry je v těchto případech rovněž naše společnost oprávněna nabízet klientům produkty a služby bez jejich souhlasu; pokud to zákon předpokládá, budete v tomto ohledu informováni o vašem právu vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoliv další nabídkou produktů nebo služeb. V tomto ohledu mohou být vaše osobní údaje předány i třetím osobám za účelem distribuce informací a nabízení produktů a služeb těchto třetích stran. Další podrobnosti jsou uvedeny níže v těchto zásadách.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klienta

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro splnění výše uvedených cílů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje. Podrobné informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze 1 k těmto zásadám.

2.4. Metody zpracování osobních údajů

Způsob, jakým společnost zpracovává vaše osobní údaje, zahrnuje jak manuální, tak i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech naší společnosti.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci naší společnosti av rozsahu požadovaném třetími stranami. Před jakýmkoli zveřejněním vašich osobních údajů třetí osobě vždy uzavřeme písemnou dohodu s třetí stranou, která obsahuje stejné záruky týkající se zpracování osobních údajů, jaká byla dodržována naší společností v souladu se zákonnými povinnostmi.

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s výkonem jejich profesních povinností, které vyžadují práci s osobními údaji klientů, avšak pouze v rozsahu nezbytném v konkrétním případě av souladu se všemi bezpečnostními opatřeními.

Vaše osobní údaje jsou navíc zveřejněny třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, nebo je mohou tyto osobní údaje zpřístupnit z jiných důvodů v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv zveřejněním vašich osobních údajů třetí osobě vždy uzavřeme písemnou dohodu s třetí stranou, abychom stanovili zpracování osobních údajů tak, aby obsahovaly stejné záruky týkající se zpracování osobních údajů, které dodržovala naše společnost v souladu se svými zákonnými povinnostmi.

2.5.1. V souladu s platnými právními předpisy je naše společnost oprávněna, nebo přímo bez vašeho souhlasu, zveřejnit vaše osobní údaje na adrese:

 • příslušné státní orgány, soudy a donucovací orgány za účelem plnění svých povinností a za účelem výkonu rozsudku;
 • jiné strany v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám za účelem inkasování pohledávek vůči klientům.

2.5.2. S výhradou vašeho souhlasu, který nám opravňuje k tomu, abychom v příslušné míře disponovali s informacemi o osobních údajích, zveřejňujeme vaše osobní údaje také společnosti Easy Software ltd. za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti, ochrany práv a zájmů naší společnosti a péče o zákazníky.

2.6. Zveřejňování osobních údajů cizím státům

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a dalších států Evropské unie, kde sídlí mezinárodní skupiny a které mají stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Česká republika. Ani naše společnost, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klienta nezveřejňují osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

2.7. Termín zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovala osobní údaje klientů pouze po dobu potřebnou pro účely zpracování. Z času na čas vyhodnocujeme existenci potřeby zpracovávat určité osobní údaje požadované pro určitý účel. Jakmile zjistíme, že data již nejsou zapotřebí pro některé účely, pro které byly zpracovány, zničíme data. Avšak s ohledem na určité účely zpracování osobních údajů jsme interně vyhodnotili obvyklou dobu použitelnosti osobních údajů, po uplynutí kterých jsme nejlépe posoudili potřebu zpracování takových osobních údajů pro daný účel. V tomto ohledu se rovněž domnívá, že osobní údaje zpracovávané za účelem:

a) plnění smluv probíhá po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; pak jsou příslušné osobní údaje obvykle použitelné po dobu deseti let;

b) nabídka produktů a služeb se zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu; pak jsou příslušné osobní údaje obvykle použitelné po dobu deseti let; pokud jsou v tomto ohledu zveřejněny osobní údaje třetím osobám, doba zpracování je definována třetími stranami v souladu s platnými právními předpisy a pravidly uvedenými v těchto zásadách;

(c) péče o zákazníka se zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; pak jsou příslušné osobní údaje obvykle použitelné po dobu deseti let.

2.8. Právo odvolat souhlas

V této zásadě jsme se snažili vysvětlit, proč potřebujeme vaše osobní údaje a že pro určité účely je můžeme zpracovat pouze s vaším souhlasem. Nejste povinni udělit souhlas s naší společností zpracovávat vaše osobní údaje a máte také právo odvolat svůj souhlas. V tomto okamžiku bychom chtěli připomenout, že máme právo zpracovávat některé osobní údaje pro určité účely bez vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat příslušné osobní údaje pro účely vyžadující příslušný souhlas; můžeme však být oprávněni nebo dokonce povinni zpracovávat stejné osobní údaje pro jiné účely.

Pokud odmítnete udělit nebo odvolat svůj souhlas, můžeme:

a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah nebo podmínky našich výrobků nebo služeb nebo

(b) odmítnete vám poskytnout naše produkty nebo služby, jakmile zjistíme, že takový souhlas je nezbytný pro poskytnutí produktu nebo služby za daných podmínek.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se na některý z našich poboček, zašlete nám dopis společnosti, Easy Software sro, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londýn, Spojené království, nebo e-mailem: info@easysoftware.com nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Easy Software.

2.9. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména z:

(a) přímo, například při uzavírání smluv týkajících se produktů nebo služeb poskytovaných společností a / nebo nepřímo, například při používání produktů nebo služeb společnosti klienty nebo jako součásti poskytování informací o produktech společnosti a služby dostupné klientům, například prostřednictvím webových stránek společnosti, atd .;

(b) potenciální zákazníci, kteří se zajímají o služby naší společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní;

(c) vlastní činnosti prostřednictvím zpracování a vyhodnocování dalších osobních údajů klientů.

2.10. Vaše právo požádat o přístup k osobním údajům a ochraně práv klientů

Pokud se Vás zeptáte na informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, poskytneme vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o datech, které o vás zpracujeme. Pro poskytnutí těchto informací jsme oprávněni požadovat přiměřenou náhradu vzniklých nákladů za účelem poskytnutí informací. Pokud zjistíte nebo si myslíte, že naše společnost nebo třetí strana účastnící se zpracování údajů zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromého života a / nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a) požádat o vysvětlení naší společnosti nebo třetí strany, která se účastní zpracování údajů;

b) požádat o nápravu vadného stavu; zejména můžete požádat o opravu nebo změnu osobních údajů; v případě potřeby budou data dočasně zablokována nebo zničena.

Pokud zjistíme, že vaše žádost je oprávněná, naše společnost nebo třetí strana, která se podílí na zpracování údajů, odstraní vadný stav bezplatně a okamžitě.

2.11. Společnost jako zpracovatel osobních údajů

V některých případech také naše společnost zpracovává osobní údaje klientů prostřednictvím oprávnění jiné strany (jiného správce). Například tyto případy zahrnují spolupráci se společností Easy Software sro pro produkty nebo služby třetích stran nebo spolupráci s třetími stranami. Pro podrobnější informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, pokud naše společnost není oprávněna poskytovat informace v konkrétním případě.

2.12. Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace

V rámci péče o zákazníky vyvíjí společnost naše technologie, které vám umožňují používat moderní elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace pro využití našich produktů a služeb. Jedná se zejména o služby spojené s používáním internetu, sociálních sítí a různých mobilních aplikací.

Sociální sítě. Také nás můžete oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme zejména jako marketingové nástroje; naše produkty a služby nejsou v současné době poskytovány prostřednictvím sociálních sítí.

Cookies. Používáme také soubory cookie při poskytování našich produktů a služeb. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači uživatele po prvním načtení webu. Tyto soubory usnadňují identifikaci způsobu, jakým návštěvníci pracují s obsahem našich webových stránek, což nám pomáhá s přívětivější komunikací s návštěvníky našich webových stránek nebo efektivnějším marketingem. Další informace o cookies naleznete na našich webových stránkách.

2.13. Zásady

Tyto zásady jsou platné a účinné od ___________. Aktuální verze zásad je zveřejněna na webových stránkách naší společnosti a je k dispozici také v našich pobočkách.

Příloha 1 - rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje - zahrnují údaje jako jméno, příjmení, datum, e-mail, telefonní číslo, zaměstnavatel nebo. zastoupená společnost; pro klienty, kteří jsou fyzickými osobami - podnikateli, také identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Jiné možné identifikační údaje zahrnují například informace o adrese IP používaného počítače a soubory specifických ověřovacích údajů, které souhlasíme s používáním

Kontaktní údaje - jméno, příjmení, kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiné podobné kontaktní údaje. Dalšími podobnými údaji o kontaktech mohou být IP adresa použitého počítače a soubory specifických ověřovacích údajů, které souhlasíme s používáním.

V případě, že odeberete předloženou žádost o výrobek nebo službu, zpracujeme také datum odběru žádosti spolu s údaji poskytnutými před stažením.

Údaje vyplývající z plnění závazků vyplývajících ze smluv - v závislosti na povaze poskytovaného produktu nebo služby zpracováváme informace týkající se poskytovaného produktu nebo služby. V této kategorii zpracováváme osobní údaje, jako je doba smlouvy, ________

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů nebo služeb - to jsou osobní údaje získané během našich interakcí. Jedná se zejména o:

i) údaje sloužící k zabezpečení komunikace;

(ii) záznamy o preferovaném komunikačním jazyce, vyjádření zájmu o produkt nebo službu, o investiční strategie nebo o specifické požadavky, které nám byly sděleny.

Implementační služby

1. Obecné podmínky

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny schůzky jsou doručovány prostřednictvím virtuálního řešení schůzky. Všichni účastníci se účastní individuálně a jsou vybaveni náhlavní soupravou.

Rozsah balíčků vychází z našich nejlepších zkušeností. Obvykle se jedná o minimální rozsah implementace. Každá implementace je však jedinečná, a proto je někdy zapotřebí delší čas, a to z důvodu specifických požadavků klientů. Snadní konzultanti Redmine mohou na požádání poskytnout zprávu o stráveném čase.

Není-li výslovně uvedeno jinak, implementace je doručena v angličtině. všechny dokumenty a písemná dokumentace budou doručeny v angličtině.

2. Obecná ustanovení

2.1. Nové verze aplikací

Neustále vyvíjíme a vylepšujeme aplikaci. Nové verze jsou vydány v následujících cyklech:

 • Nová verze je vydávána každé tři měsíce
 • Vývoj nové verze je zmrazen jeden měsíc před uvolněním, aby mohl být testován
 • Opravy chyb se uvolňují každý den 14

Vaše návrhy týkající se vývoje aplikací budou implementovány v případech, kdy jsou prospěšné pro většinu našich klientů a v souladu s naší strategií pro vývoj produktů. Naším cílem je usnadnit řízení projektů.

2.2. Proces spolupráce

Oceňujeme otevřenou komunikaci. Vstupujeme do společného procesu implementace nového softwaru ve vaší společnosti. Domníváme se, že je užitečné pro obě strany, pokud sdílíme důležité informace otevřeně a včas.

Komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailu, online setkání, telefonních hovorů a osobních schůzek. Pro úspěšné dokončení procesu implementace je nutná vzájemná komunikace na provozní úrovni. Z tohoto důvodu by každá strana měla reagovat rychle, když ji kontaktovali. Obvykle jsme schopni reagovat do dvou pracovních dnů.

Během implementace bude konzultant spolupracovat s našimi dalšími interními odděleními. Řešení problémů, které přímo nesouvisejí s implementací, vám poskytne náš tým podpory. Pokud je potřeba zásah na klientském serveru nebo jinou konzultaci související se serverem, bude komunikace předána našim specialistům na podporu serverů. Pokud nejste plně spokojeni s prací našich oddělení podpory během implementace, obraťte se na svého konzultanta. Vaše připomínky jsou pro nás důležité.

2.3. Předplacené MANDAYY (MD) a hlášení stráveného času

Informace o počtu předplacených MANDAYS najdete v úvodní tabulce tohoto protokolu. Implementace se obvykle provádí na dálku. Pokud dáváte přednost osobním schůzkám, je možné je domluvit v kancelářích Easy Software. Pokud dáváte přednost pořádání schůzek ve svých prostorách, je možné uhradit cestovní náklady z předplaceného rozpočtu (rozsah implementace). Cestovní náklady mohou být také fakturovány samostatně. Účtujeme celý čas strávený cestováním z / do zákaznických prostor konzultantem. Předplacené hodiny konzultace je nutné využít do 6 měsíců od prvního kontaktu s přiděleným konzultantem.

Zprávy o stráveném čase jsou obvykle zasílány klientovi, když je utrácena přibližně polovina implementace MANDAY z předplaceného rozpočtu a poté, když zbývá posledních několik hodin. Konzultant poskytuje odděleně od časové zprávy návrh, jak strávit zbývající hodiny.

Implementace se skládá z následujících fází. Součet času stráveného v každé fázi se rovná celkovému předplacenému rozpočtu MANDAYS. Nejnižší časová hodnota účtovaná zákazníkovi je 0,25 hodiny.

 • Počáteční analýza
 • Počáteční online schůzka
 • Konfigurace aplikace (pracovní úsilí závisí na složitosti požadavků na nastavení)
 • Trénink
 • Další požadavky na konfiguraci
 • Podpora při implementaci a testování během implementace (e-maily, telefonní hovory)

MANDAY jsou z předplaceného rozpočtu konkrétně pokryty následující činnosti:

 • Čas konzultanta vynaložil práci na vaší implementaci, konfiguraci vaší aplikace
 • Analýza vašich požadavků
 • Interní konzultace Vašich požadavků
 • Požadované konzultace
 • Kreslení různých scénářů, jak implementovat vaše požadavky
 • Příprava a aktualizace implementačního protokolu
 • Schůze týkající se provádění a telefonické hovory
 • Trénink
 • E-mailová komunikace s konzultantem
 • Organizace, plánování a plánování schůzek
 • Koordinace interních oddělení v případě potřeby jejich zapojení (podpora, specialista na server)
 • Čas strávený na cestě konzultantem (pokud není vyplácen samostatně, viz první odstavec)
 • Řízení implementačního projektu
 • Pokud je určité chování systému hlášeno jako chyba, ale nakonec se prokáže, že je správná doba konzultanta, který vynaložil na vyřízení, tato žádost je rovněž pokryta z rozpočtu
 • Práce serverových specialistů na vašem serveru
 • Práce serverových specialistů zabývajících se vašimi požadavky

Následující činnosti nejsou kryty předplaceným rozpočtem a tudíž nejsou zaplaceny klientem:

 • Práce podpůrného týmu
 • Stanovení možných chyb

2.4. Zvýšení předplaceného rozpočtu

Navýšení rozpočtu předplacených MANDAYS je možné až po vašem potvrzení. Navýšení předplaceného rozpočtu je obvykle nutné z následujících důvodů:

 • Po úvodní analýze se ukázalo, že původní odhad implementace MANDAYS byl příliš nízký. Konzultant vám poskytne aktualizovaný odhad aktivit, které mají být provedeny, aby soutěžilo o implementaci. Tento plán také ukáže, které činnosti vyžadují více pozornosti (MANDAY), než se původně odhadovalo
 • Pokud si přejete být informováni o stráveném čase častěji než v předchozím odstavci.
 • Není možné implementovat vaše požadavky do standardního aplikačního rozhraní, takže je nutný vlastní vývoj.
 • Podpora na vašem serveru nebyla při implementaci odhadu MANDAYS brány v úvahu, přesto je však nutná.
 • Je vyžadováno další školení (které nebylo započítáno do původního odhadu)
 • Během implementačního procesu je zřejmé, že počet předplacených MANDAY nestačí k uspokojení všech vašich požadavků.

Vyzkoušejte Easy Redmine ve 30denní bezplatné zkušební verzi

Plné funkce, chráněné SSL, denní zálohy ve vaší geolokaci